Seminarau yn fyw ar-lein 2021
Ein Seminarau
Trefnu yn ôl amser
Trefnu yn ôl amser
Clir
10:45 - 11:25 - Dydd 3
Defnyddio therapi ymddygiad gwybyddol fel rhan o ymarfer beunyddiol
Yn ôl tystiolaeth, mae Therapi Ymddygiad Gwybyddol yn un o’r dulliau therapi mwyaf llwyddiannus a chai ei argymell yn gryf i ysgolion. Gallwn ddefnyddio egwyddorion ThYG ym mhob agwedd o fywyd ac yn enwedig mewn ysgolion yn ddyddiol. Mae’r seminar hwn yn edrych ar beth yw ThYG a sut y gallwn ei ddefnyddio’n rhwydd fel rhan o’n bywyd bob dydd.
Speaker image
Sam Garner - Ymgynghorydd Addysg
12:30 - 13:10 - Dydd 3
Memory Friendly Teaching, Helping Students use Their Memories Well
We are moving towards research-based teaching, where the approaches being used are the ones that are shown to work best. Teaching that supports memory retention and recall has received less attention than other areas, but it offers significant benefits. In this session, Charlie will show you how teachers can design their lessons that respect memory principles and give students the best chance of recalling and retaining what is being taught.
Speaker image
Charlie Warshawski Education Leadership Coach, Love Your Coaching
13:20 - 14:00 - Dydd 2
Gwytnwch emosiynol mewn bywyd ac wrth ddysgu
Mae’r seminar hwn yn cychwyn trwy archwilio’n gryno peth o’r theori tu ôl i i wytnwch emosiynol cyn edrych ar rai arfau syml ar gyfer harneisio pob emosiwn a’u cyfeirio mewn ordd gadarnhaol. Wrth drafod yr iaith a ddefnyddiwn, gemau geiriol ac ychydig o Disney bydd gan gynadleddwyr well dealltwriaeth o’r rhan mae emosiynau’n ei chwarae wrth yn y broses ddysgu.
Speaker image
Tim Perris - Cyfarwyddwr, Imagine For Schools
13:20 - 14:00 - Dydd 3
“STOMP Style Body Percussion” (Taro’r Cor )
Mae’r gweithdy hwn yn llawn o weithgareddau rhythm ymarferol a rhyngweithiol, elfennau o BBC Ten Pieces, datblygu cyfansoddi ar gyfer y celfyddydau per ormio a sgiliau per ormio. Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar Daro’r Cor (Body Percussion) yng nghyd-destun Llythrennedd (yn seiliedig ar waith Ollie gyda Pie Corbett - Talk4Writing) yn ogystal â hyrwyddo lles a chreadigrwydd.
Speaker image
Ollie Tumner - Cyfarwyddwr Beat Goes On
14:10 - 14:50 - Dydd 2
OTSRWYDD (Botheredness): tywys plant i ddysgu drwy stori a naratif
Yn y sesiwn hon bydd Hywel yn rhannu dull fydd yn rhyddhau dychymyg proffesiynol athrawon, yn cwrdd â gofynion y cwricwlwm ac yn sgaffaldio deilliannau gwell. Hyn oll drwy otsrwydd (botheredness), gair gwneud, ond rydym oll yn gwybod beth mae’n ei olygu.
Speaker image
Hywel Roberts - Athro, Ysgrifennwr, Siaradwr
14:10 - 14:50 - Dydd 3
Ewch â nhw allan! – Syniadau a gweithgareddau ar gyfer dysgu y tu allan
Mae sesiynau dysgu y tu allan yn cynnig cy eoedd diddiwedd ar gyfer dysgu, creu, arbro ac archwilio. Mae’n helpu plant i wneud synnwyr o’r byd o’u cwmpas trwy osod eu dysgu mewn cyd-destun ystyrlon sydd hefyd yn hwyl!
Speaker image
Meriel Jones - Swyddog Addysg Bute Park
14:55 - 15:35 - Dydd 3
Creu llonyddwch
Mae’r seminar hwn yn llawn gwybodaeth, trafodaeth, ymarferion ymarferol, gwaith anadlu, delweddu dan arweiniad a llawer mwy. Bydd cynadleddwyr nid yn unig yn cael pro ad uniongyrchol o lonyddwch ac ymlacio dwfn ond hefyd y cy e i archwilio sut i deimlo’n fwy egnïol ac yn llai adweithiol, sut i leihau straen a lleddfu neu ddileu symptomau neu salwch.
Speaker image
Dave Read - The Lightworks
9:55 - 10:30 - Dydd 3
Learning Wellness – Head, Heart and Hope for Wellbeing in Schools
Far too often we wonder why some of our learners are not engaged in lessons, making progress or just ‘don’t quite seem themselves’. When it comes to mental health and wellbeing it’s a complex area to unravel, support and address in lessons and across our school communities.
Speaker image
Nina Jackson - Education Consultant, Independent Thinking Ltd & Teach Learn Create Ltd
09:00 - 09:40 - Dydd 3
“The Art of Being Brilliant”
Mae ‘The Art of Being Brilliant’ yn wrthbwynt i fyd gwallgof arferol ysgolion y dyddiau hyn. Mae’r gweithdy hwn yn defnyddio’r ymchwil diweddaraf i archwilio sut y gallwch fod yn wych am fod yn ‘chi’. Bydd Andy’n rhannu rhai o ‘gyfrinachau’ Seicoleg Gadarnhaol, gan ganolbwyntio ar ddysgu arferion newydd o ran meddwl ac ymddygiad a fydd yn cynnal ‘gwychder’ personol. Mae’n ymwneud â’r ‘chi cyfan’ ac, o’r herwydd, mae’n berthnasol i waith a thu hwnt.
Speaker image
Dr Andy Cope - Athro Hapusrwydd, Brilliant Schools (Rhan o ‘Art of Brilliance Ltd’)
11:40 - 12:20 - Dydd 3
Gweithio’n glyfrach, nid yn galetach
Cenhadaeth Lee yw newid addysgu drwy sicrhau bod ysgolion yn gweithio’n glyfrach nid yn galetach. Trwy ystod o syniadau a dulliau, bydd yn dangos sut y gall athrawon gael cydbwysedd bywyd/gwaith gwell wrth roi adborth mwy e eithiol ac wrth gofnodi tystiolaeth ac asesu’r dysgu’n fwy e eithiol ac e eithlon.
Speaker image
Mr P (Lee Parkinson) - Ymgynghorydd Addysgol
15:35 - 16:15 - Dydd 2
Chwe cham i’w cymryd wrth lunio cwricwlwm cynradd
Cai y cynnwys ei anfon ymlaen yn dilyn rhyddhau Cwricwlwm Cymru yn Ionawr. Byddem yn ho i hyn adlewyrchu’r ddeddfwriaeth bresennol. Mwy o wybodaeth i ddilyn.
Speaker image
Nicola Marriott - Cynghorydd Cwricwlwm, Cornerstones Education
11:35 - 12:15 - Dydd 1
SEN Seminarau
Mae pob athro yn athro ADY: Addysgu Cynhwysol o Ansawdd Uchel
Addysg o ansawdd uchel, wedi’i wahaniaethu ar gyfer disgyblion unigol, yw’r cam cyntaf wrth ymateb i ddisgyblion sydd, neu a allai fod ganddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae Helen yn archwilio beth mae hyn yn ei olygu o ran addysgu a dysgu i ddisgyblion ag ADY.
Speaker image
Helen Smith Ymgynghorydd Dysgu / Anghenion Dysgu Ychwanegol
13:20 - 14:00 - Dydd 2
Gwytnwch emosiynol mewn bywyd ac wrth ddysgu
Mae’r seminar hwn yn cychwyn trwy archwilio’n gryno peth o’r theori tu ôl i i wytnwch emosiynol cyn edrych ar rai arfau syml ar gyfer harneisio pob emosiwn a’u cyfeirio mewn ordd gadarnhaol. Wrth drafod yr iaith a ddefnyddiwn, gemau geiriol ac ychydig o Disney bydd gan gynadleddwyr well dealltwriaeth o’r rhan mae emosiynau’n ei chwarae wrth yn y broses ddysgu.
Speaker image
Tim Perris - Cyfarwyddwr, Imagine For Schools
14:10 - 14:50 - Dydd 2
OTSRWYDD (Botheredness): tywys plant i ddysgu drwy stori a naratif
Yn y sesiwn hon bydd Hywel yn rhannu dull fydd yn rhyddhau dychymyg proffesiynol athrawon, yn cwrdd â gofynion y cwricwlwm ac yn sgaffaldio deilliannau gwell. Hyn oll drwy otsrwydd (botheredness), gair gwneud, ond rydym oll yn gwybod beth mae’n ei olygu.
Speaker image
Hywel Roberts - Athro, Ysgrifennwr, Siaradwr
15:00 - 15:50 - Dydd 2
Yr athro cyflawn
Yn yr un modd ag yr ydym yn edrych ar y plentyn cyflawn wrth ystyried dysgu grymus, felly hefyd mae’n rhaid i ni edrych ar yr athro cyflawn wrth eu datblygu’n broffesiynol. Mae cyfraddau athreuliad ym maes addysgu yn awgrymu nad ydym nad ydym yn gwneud hynny ar hyn o bryd.
Speaker image
Andrew Hammond - Cyfarwyddwr Dysgu a Chymuned, Discovery Education
15:35 - 16:15 - Dydd 2
Chwe cham i’w cymryd wrth lunio cwricwlwm cynradd
Cai y cynnwys ei anfon ymlaen yn dilyn rhyddhau Cwricwlwm Cymru yn Ionawr. Byddem yn ho i hyn adlewyrchu’r ddeddfwriaeth bresennol. Mwy o wybodaeth i ddilyn.
Speaker image
Nicola Marriott - Cynghorydd Cwricwlwm, Cornerstones Education
11:35 - 12:15 - Dydd 2
BBC Bitesize – Adnoddau i bawb
Yn y sesiwn hon, bydd Nia M Davies yn arddangos y cynnwys diweddaraf (oll yn seiliedig ar y cwricwlwm yng Nghymru) sydd ar gael i ddisgyblion, athrawon a rhieni, gan gynnwys fideos newydd sbon Cyfnod Allweddol 3 Dyniaethau.
Speaker image
Nia M Davies Pennaeth Addysg, BBC Cymru Wales
13:05 - 13:15 - Dydd 2
Llyfrau ac adnoddau newydd Atebol
Teitlau newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, e.e. Ffwlbart Ffred, Taith Fawr Cenau Bach, Fy Llyfr Geiriau Cymraeg, Popeth am Amrywiaeth, Cân o Falchder a Dweud yr Amser gyda Cadi a Jac Teitlau newydd ar gyfer CA2, e.e. Pwyll a Rhiannon, Dwi’n Bril, TRIO Antur y Ddraig Goch, Y Gwningen a’r Arth, Hufen Afiach Dai, Côd Bananas* Cardiau Sbardun CS a CA2 Apiau addysgiadol amrywiol Rhannu gwybodaeth am y wefan newydd a’r ardal ‘Adnoddau am Ddim’ Cyfeirio at CLA copyright
Speaker image
Cyflwynwyr i'w cyhoeddi
13:15 - 13:55 - Dydd 2
‘Dwi’n GALLU darllen!’
Sesiwn sy’n helpu plant i lwyddo ac i fwynhau dysgu darllen.
Speaker image
Cyflwynydd i'w gyhoeddi
14:55 - 15:45 - Dydd 2
TRIO sbarduno ysgrifennu a darllen yn CA2
Sesiwn sy’n llawn dop o syniadau ar gyfer annog dysgwyr i ddatblygu sgiliau llythrennedd.
09:00 - 09:40 - Dydd 3
“The Art of Being Brilliant”
Mae ‘The Art of Being Brilliant’ yn wrthbwynt i fyd gwallgof arferol ysgolion y dyddiau hyn. Mae’r gweithdy hwn yn defnyddio’r ymchwil diweddaraf i archwilio sut y gallwch fod yn wych am fod yn ‘chi’. Bydd Andy’n rhannu rhai o ‘gyfrinachau’ Seicoleg Gadarnhaol, gan ganolbwyntio ar ddysgu arferion newydd o ran meddwl ac ymddygiad a fydd yn cynnal ‘gwychder’ personol. Mae’n ymwneud â’r ‘chi cyfan’ ac, o’r herwydd, mae’n berthnasol i waith a thu hwnt.
Speaker image
Dr Andy Cope - Athro Hapusrwydd, Brilliant Schools (Rhan o ‘Art of Brilliance Ltd’)
9:55 - 10:30 - Dydd 3
Learning Wellness – Head, Heart and Hope for Wellbeing in Schools
Far too often we wonder why some of our learners are not engaged in lessons, making progress or just ‘don’t quite seem themselves’. When it comes to mental health and wellbeing it’s a complex area to unravel, support and address in lessons and across our school communities.
Speaker image
Nina Jackson - Education Consultant, Independent Thinking Ltd & Teach Learn Create Ltd
10:45 - 11:25 - Dydd 3
Defnyddio therapi ymddygiad gwybyddol fel rhan o ymarfer beunyddiol
Yn ôl tystiolaeth, mae Therapi Ymddygiad Gwybyddol yn un o’r dulliau therapi mwyaf llwyddiannus a chai ei argymell yn gryf i ysgolion. Gallwn ddefnyddio egwyddorion ThYG ym mhob agwedd o fywyd ac yn enwedig mewn ysgolion yn ddyddiol. Mae’r seminar hwn yn edrych ar beth yw ThYG a sut y gallwn ei ddefnyddio’n rhwydd fel rhan o’n bywyd bob dydd.
Speaker image
Sam Garner - Ymgynghorydd Addysg
11:40 - 12:20 - Dydd 3
Gweithio’n glyfrach, nid yn galetach
Cenhadaeth Lee yw newid addysgu drwy sicrhau bod ysgolion yn gweithio’n glyfrach nid yn galetach. Trwy ystod o syniadau a dulliau, bydd yn dangos sut y gall athrawon gael cydbwysedd bywyd/gwaith gwell wrth roi adborth mwy e eithiol ac wrth gofnodi tystiolaeth ac asesu’r dysgu’n fwy e eithiol ac e eithlon.
Speaker image
Mr P (Lee Parkinson) - Ymgynghorydd Addysgol
12:30 - 13:10 - Dydd 3
Memory Friendly Teaching, Helping Students use Their Memories Well
We are moving towards research-based teaching, where the approaches being used are the ones that are shown to work best. Teaching that supports memory retention and recall has received less attention than other areas, but it offers significant benefits. In this session, Charlie will show you how teachers can design their lessons that respect memory principles and give students the best chance of recalling and retaining what is being taught.
Speaker image
Charlie Warshawski Education Leadership Coach, Love Your Coaching
13:20 - 14:00 - Dydd 3
“STOMP Style Body Percussion” (Taro’r Cor )
Mae’r gweithdy hwn yn llawn o weithgareddau rhythm ymarferol a rhyngweithiol, elfennau o BBC Ten Pieces, datblygu cyfansoddi ar gyfer y celfyddydau per ormio a sgiliau per ormio. Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar Daro’r Cor (Body Percussion) yng nghyd-destun Llythrennedd (yn seiliedig ar waith Ollie gyda Pie Corbett - Talk4Writing) yn ogystal â hyrwyddo lles a chreadigrwydd.
Speaker image
Ollie Tumner - Cyfarwyddwr Beat Goes On
14:10 - 14:50 - Dydd 3
Ewch â nhw allan! – Syniadau a gweithgareddau ar gyfer dysgu y tu allan
Mae sesiynau dysgu y tu allan yn cynnig cy eoedd diddiwedd ar gyfer dysgu, creu, arbro ac archwilio. Mae’n helpu plant i wneud synnwyr o’r byd o’u cwmpas trwy osod eu dysgu mewn cyd-destun ystyrlon sydd hefyd yn hwyl!
Speaker image
Meriel Jones - Swyddog Addysg Bute Park
14:55 - 15:35 - Dydd 3
Creu llonyddwch
Mae’r seminar hwn yn llawn gwybodaeth, trafodaeth, ymarferion ymarferol, gwaith anadlu, delweddu dan arweiniad a llawer mwy. Bydd cynadleddwyr nid yn unig yn cael pro ad uniongyrchol o lonyddwch ac ymlacio dwfn ond hefyd y cy e i archwilio sut i deimlo’n fwy egnïol ac yn llai adweithiol, sut i leihau straen a lleddfu neu ddileu symptomau neu salwch.
Speaker image
Dave Read - The Lightworks
11:35 - 12:15 - Dydd 3
Manteision ymaelodi â NACE o fewn y Cwricwlwm Cymraeg newydd
Bwriad y seminar yw cyflwyno adnoddau NACE a sicrhau llwybr llwyddiant i ddysgwyr MATh a HATh( mwyaf a hynod abl a thalentog) yn ystod eu profiadau addysgol. Golyga hyn gyflwyno dogfennaeth asesu a Gwobr Her Nace fel sail i ddysgu ac addysgu llwyddiannus.
13:05 - 13:15 - Dydd 3
Casia Williams yn cyflwyno Sara Mai a Lleidr y Neidr
Mae Sara Mai yn ei hôl! Mae pob math o anifeiliaid diddorol yn Sw Sara Mai, gan gynnwys neidr brin iawn. Ond pwy fyddai eisiau dwyn neidr? Croeso i chi ddod i glywed Casia Wiliam yn cyflwyno’r gyfrol. Enillodd Sw Sara Mai gategori Cynradd Gwobr Tir na n-Og 2021.
14:05 - 14:45 - Dydd 3
Elgan Rhys a rhai o awduron Y Pump
Bydd Elgan Rhys yn sgwrsio gyda rhai o awduron ifanc newydd prosiect Y Pump, am eu profiadau nhw o ddatblygu a chyhoeddi’r gyfres gyffrous hon am griw o ddisgyblion ysgol Blwyddyn 11 sy’n darganfod y pŵer sydd gan eu harallrwydd pan maen nhw’n dod ynghyd fel cymuned. Bydd cyfres Y Pump yn siŵr o ennyn trafodaeth ac ysgogi ffyrdd newydd o feddwl ar sawl lefel.
11:35 - 12:15 - Dydd 1
SEN Seminarau
Mae pob athro yn athro ADY: Addysgu Cynhwysol o Ansawdd Uchel
Addysg o ansawdd uchel, wedi’i wahaniaethu ar gyfer disgyblion unigol, yw’r cam cyntaf wrth ymateb i ddisgyblion sydd, neu a allai fod ganddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae Helen yn archwilio beth mae hyn yn ei olygu o ran addysgu a dysgu i ddisgyblion ag ADY.
Speaker image
Helen Smith Ymgynghorydd Dysgu / Anghenion Dysgu Ychwanegol
11:35 - 12:15 - Dydd 2
BBC Bitesize – Adnoddau i bawb
Yn y sesiwn hon, bydd Nia M Davies yn arddangos y cynnwys diweddaraf (oll yn seiliedig ar y cwricwlwm yng Nghymru) sydd ar gael i ddisgyblion, athrawon a rhieni, gan gynnwys fideos newydd sbon Cyfnod Allweddol 3 Dyniaethau.
Speaker image
Nia M Davies Pennaeth Addysg, BBC Cymru Wales
11:35 - 12:15 - Dydd 3
Manteision ymaelodi â NACE o fewn y Cwricwlwm Cymraeg newydd
Bwriad y seminar yw cyflwyno adnoddau NACE a sicrhau llwybr llwyddiant i ddysgwyr MATh a HATh( mwyaf a hynod abl a thalentog) yn ystod eu profiadau addysgol. Golyga hyn gyflwyno dogfennaeth asesu a Gwobr Her Nace fel sail i ddysgu ac addysgu llwyddiannus.
13:05 - 13:15 - Dydd 2
Llyfrau ac adnoddau newydd Atebol
Teitlau newydd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, e.e. Ffwlbart Ffred, Taith Fawr Cenau Bach, Fy Llyfr Geiriau Cymraeg, Popeth am Amrywiaeth, Cân o Falchder a Dweud yr Amser gyda Cadi a Jac Teitlau newydd ar gyfer CA2, e.e. Pwyll a Rhiannon, Dwi’n Bril, TRIO Antur y Ddraig Goch, Y Gwningen a’r Arth, Hufen Afiach Dai, Côd Bananas* Cardiau Sbardun CS a CA2 Apiau addysgiadol amrywiol Rhannu gwybodaeth am y wefan newydd a’r ardal ‘Adnoddau am Ddim’ Cyfeirio at CLA copyright
Speaker image
Cyflwynwyr i'w cyhoeddi
13:05 - 13:15 - Dydd 3
Casia Williams yn cyflwyno Sara Mai a Lleidr y Neidr
Mae Sara Mai yn ei hôl! Mae pob math o anifeiliaid diddorol yn Sw Sara Mai, gan gynnwys neidr brin iawn. Ond pwy fyddai eisiau dwyn neidr? Croeso i chi ddod i glywed Casia Wiliam yn cyflwyno’r gyfrol. Enillodd Sw Sara Mai gategori Cynradd Gwobr Tir na n-Og 2021.
13:15 - 13:55 - Dydd 2
‘Dwi’n GALLU darllen!’
Sesiwn sy’n helpu plant i lwyddo ac i fwynhau dysgu darllen.
Speaker image
Cyflwynydd i'w gyhoeddi
13:15 - 13:55
Y Wariar Bach
Mae Y Wariar Bach yn dysgu plant am anifeiliaid prin a phwysigrwydd gwarchod y ddaear. Meddai’r awdures Leisa Mererid am ei hymweliadau niferus ag ysgolion:
Speaker image
Leisa Mererid - Awdures
14:05 - 14:45
Rhagflas o’r Gyfrol Hanes yn y Tir
Bydd y llyfr hwn yn eich helpu i wybod ac i ddeall yr hanes, lle bynnag ydych chi yng Nghymru. Bydd yn sbardun i chi chwilio am ragor o ddarnau o’n gorffennol.
Speaker image
Myrddin ap Dafydd - Awdur
14:05 - 14:45 - Dydd 3
Elgan Rhys a rhai o awduron Y Pump
Bydd Elgan Rhys yn sgwrsio gyda rhai o awduron ifanc newydd prosiect Y Pump, am eu profiadau nhw o ddatblygu a chyhoeddi’r gyfres gyffrous hon am griw o ddisgyblion ysgol Blwyddyn 11 sy’n darganfod y pŵer sydd gan eu harallrwydd pan maen nhw’n dod ynghyd fel cymuned. Bydd cyfres Y Pump yn siŵr o ennyn trafodaeth ac ysgogi ffyrdd newydd o feddwl ar sawl lefel.
14:55 - 15:45 - Dydd 2
TRIO sbarduno ysgrifennu a darllen yn CA2
Sesiwn sy’n llawn dop o syniadau ar gyfer annog dysgwyr i ddatblygu sgiliau llythrennedd.
15:00 - 15:50 - Dydd 2
Yr athro cyflawn
Yn yr un modd ag yr ydym yn edrych ar y plentyn cyflawn wrth ystyried dysgu grymus, felly hefyd mae’n rhaid i ni edrych ar yr athro cyflawn wrth eu datblygu’n broffesiynol. Mae cyfraddau athreuliad ym maes addysgu yn awgrymu nad ydym nad ydym yn gwneud hynny ar hyn o bryd.
Speaker image
Andrew Hammond - Cyfarwyddwr Dysgu a Chymuned, Discovery Education