Seminarau Caerdydd 2022
Ein Seminarau
Trefnu yn ôl amser
Trefnu yn ôl amser
Clir
09:00 – 09:50
Y gelfyddyd o ddisgleirio
Mae'r sesiwn wedi'i bwriadu i herio arferion a ffyrdd cyfredol o feddwl, i ail-danio eich brwdfrydedd a'ch cyffroi ynglŷn â'r sialensau sydd yn eich wynebu.
09:00 – 09:50
Seminar ADY
Pwysigrwydd Datblygu Sgiliau Motor cyn ysgrifennu
Sesiwn ffurfiannol a rhyngweithiol wedi'i hanelu at adnabod a deall sgiliau motor cyn- ysgrifennu, a'r cyfnodau hynny sy'n angenrheidiol i baratoi plant ar gyfer dysgu llawysgrifen ac atal problemau'n ddiweddarach.
Speaker image
Cathy Parvin (RGN & Orthopaedic Nursing)
09:00 – 09:50
Pobl Pwysig – GWERTHU ALLAN
Mae'r sesiwn yma nawr yn llawn.
Speaker image
Stephen C Burnage M.Ed B.Mus NPQH
09:00 – 09:50
Cadw cofnod o’ch pryderon ynghylch plentyn
Bydd Jon yn edrych i mewn i beth ddylech neu na ddylech ei wneud wrth gofnodi gydag ansawdd dda ac yn edrych ar y ffordd y gallwn sicrháu fod ein cofnodion wir yn adlewyrchu’r hyn sydd yn digwydd i blant dan ein gofal.
09:00 – 09:50
Ysbrydoli Gwyddonwyr y dyfodol o’r Cyfnod Sylfaen i fyny!
Bydd hwn yn sesiwn ymarferol ble byddwch yn cael cyfle i roi cynnig ar wneud arbrofion Gwyddonol syml y gellir eu gwneud eto yn eich lleoliad.
10:30 - 11:20
Beth sy’n gwneud stori synhwyraidd dda a pham y dylwn i ei defnyddio?
Mae'r seminar hon yn eich dysgu am y ddau brif beth i greu stori synhwyraidd arbennig ac yn dangos eu defnyddioldeb i ddysgwyr o bob oed a gallu.
10:30 - 11:20
Chwarae a dysgu allan – GWERTHU ALLAN!
Mae'r sesiwn yma nawr yn llawn.
10:30 - 11:20
Hyder yn ôl y galw – GWERTHU ALLAN!
Mae'r sesiwn yma nawr yn llawn.
10:30 - 11:20
Seminar ADY
Diwygio ADY yng Nghymru – diwallu anghenion ein plant a’n pobl ifanc
Bydd Nina'n rhannu’r materion allweddol i gyfeirio a gweithredu y diwygio ar ADY yng Nghymru yn eich lleoliad addysgol.Drwy adeiladu rhwydwaith gefnogi ADY yn y Sioe Addysg Genedlaethol ni fydd r'un athro, plentyn na rhiant yn teimlo'n ansicr nac yn cael eu gadael ar ôl ynghylch dyfodol y ddarpariaeth ar gyfer ADY.
10:30 - 11:20
Therapi Cerdd a Chyfathrebu – GWERTHU ALLAN!
Mae'r sesiwn yma nawr yn llawn.
10:30 - 11:20
Ydy o’n werth ymdrechu hefo ‘astudio gwers’?
Byddwn yn rhannu darganfyddiadau’r ymchwil yn y sesiwn hon, gan drafod y sialensau a’r cyfleon a wynebwyd, a’r effaith a gafodd y gwaith hwn ar y dysgwyr yn y dosbarth a’r addysgwyr oedd yn ymwneud â’r ymchwil.
10:30 - 11:20
Cyflwyniad i ddefnyddio’r llyfr Hanes yn y Tir ar lawr y dosbarth?
Yn y sesiwn hon bydd y cyhoeddwr a'r golygydd Myrddin ap Dafydd yn adrodd hanes y dasg o greu llyfr hanes ac yn crynhoi beth yw pwysigrwydd ei ddefnyddio ar lawr y dosbarth.
12:00 – 12:50
Seminar ADY
Gwneud AAA/ADY yn gyfrifoldeb i bawb – GWERTHU ALLAN!
Mae'r sesiwn yma nawr yn llawn.
12:00 – 12:50
Y Cwricwlwm sy’n gyfoethog mewn doethineb
Mae'r seminar hon yn dadlau ei bod yn ddiffygiol mewn elfennau o addysg cwbl defnyddiol a chyfoethog.
12:00 – 12:50
Cefnogi Lles Ysgol Gyfan drwy Ymchwil i Weithrediadau Staff
Yn y seminar hon drwy ddefnyddio enghreifftiau o ysgolion eraill byddwch yn dysgu sut y gallwch redeg prosiectau ymchwilio a gweithredu [Action Research Projects]yn eich ysgol, p'run ai os ydych yn aelod o staff neu'n arweinydd ysgol.
Speaker image
Frederika Roberts MAPP PGCE BSc(Hons) 
12:00 – 12:50
Seminar ADY
Pam y dylai pob aelod o’r staff dysgu wybod am Dyspracsia – GWERTHU ALLAN!
Mae'r sesiwn yma nawr yn llawn.
Speaker image
Cathy Parvin (RGN & Orthopaedic Nursing)
12:00 – 12:50
Siarad Cadarn – GWERTHU ALLAN!
Mae'r sesiwn yma nawr yn llawn.
Speaker image
Stephen C Burnage M.Ed B.Mus NPQH
12:00 – 12:50
Seminar ADY
Dysgu eich disgyblion i fod yn Wyddonwyr Gwych drwy ddefnyddio Sbwriel.
Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut y gall eich disgyblion wneud trapiau ar gyfer pryfed, teclynnau bwydo adar, a thyfu planhigion mewn poteli plastig mewn dull hydroponegol.
12:00 – 12:50
Y ‘Digital Pencil Case’: pŵer technoleg i wella dysgu ar draws y cwricwlwm.
O Saesneg i Wyddoniaeth, o Gelf i ABaCH, bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi gwersi ymarferol i fynd ag addysgwyr drwy apps, gwefannau a phrosiectau all gael eu defnyddio’n hawdd i wella’r ffordd y mae disgyblion yn dysgu
12:00 – 12:50
Dechrau Da i Ddarllen
Gweithdy gan Atebol a Casia Wiliam sy'n cynnwys gwledd o syniadau amrywiol ar gyfer ysbrydoli plant wrth ddysgu darllen.
13:30 – 14:20
Seminar ADY
Llwyddiant hefo Strategaethau a Chefnogaeth Synhwyraidd.
Bydd y sgwrs yma'n cynnig cyngor i'ch helpu i fod yn fwy llwyddiannus pan yn defnyddio strategaethau synhwyraidd hefo'ch disgyblion.
13:30 – 14:20
Beth mae cyfarfod â llawer o benaethiaid rhagorol wedi ei ddysgu i mi am greu ysgol wir ragorol
Bydd Sonia'n rhannu yr hyn mae hi wedi'i weld dros y degawd ddiwethaf:
13:30 – 14:20
Cŵn mewn Ysgolion: Sut i ddatblygu ymyriad effeithiol sy’n golygu llesiant i bawb.
Bydd y sesiwn yn amlygu ystyriaethau ymarferol sydd angen eu hystyried fel y gall cŵn yn ogystal â plant fwynhau'r profiadau, gan greu partneriaeth positif i bawb.
13:30 – 14:20
Gofal-u i ddysgu – GWERTHU ALLAN!
Mae'r sesiwn yma nawr yn llawn.
13:30 – 14:20
Seminar ADY
Beth sydd mewn label? Niwroamrywiaeth
Bydd y sesiwn yn esbonio beth mae’r term niwroamrywiaeth yn ei olygu, a’r sialensau a’r cryfderau y bydd pobl ifanc yn arddangos, ynghŷd â strategaethau a thechnegau ar gyfer gwella ansawdd addysgu positif.
13:30 – 14:20
Paratoi am y Cwricwlwm Newydd
Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-Adran y Gymraeg Llywodraeth Cymru, fydd yn cyflwyno diweddariad ar baratoadau Llywodraeth Cymru tuag at cyflwyno’r cwricwlwm newydd, a’r heriau a’r cyfleoedd o safbwynt y Gymraeg.
13:30 – 14:20
Meriel Jones – Swyddog Addysg Parc Bute
Dyma sesiwn ymarferol a fydd yn darparu syniadau gwych a gweithgareddau hwyliog i'w defnyddio hefo dosbarth neu grŵp. Byddwn yn treulio'r sesiwn tu allan ym mharc Bute ,gan archwilio ardal werdd y ddinas.
Speaker image
Meriel Jones - Swyddog Addysg Parc Bute
13:30 – 14:20
Chwarae a dysgu allan
Dyma sesiwn ymarferol a fydd yn darparu syniadau gwych a gweithgareddau hwyliog i'w defnyddio hefo dosbarth neu grŵp. Byddwn yn treulio'r sesiwn tu allan ym mharc Bute ,gan archwilio ardal werdd y ddinas.
Speaker image
Meriel Jones - Swyddog Addysg Parc Bute
15:00 – 15:50
Adeiladu Hunan-hyder, Hunanbarch a Gwytnwch
Bydd y sesiwn yma'n rhoi cyflwyniad i'r adnodd Cynradd newydd 'Amazing Me' o'r 'Dove Self-Esteem Project' a 'Confident Me' [adnodd Uwchradd] Darperir USB am ddim hefo'r adnoddau.
15:00 – 15:50
Anghofiwch yr Ysgol
Rydym i gyd angen ail-edrych ar ein cwricwlwm oherwydd mae'r ifanc eisioes wedi penderfynu symud ymlaen.
Speaker image Speaker image
Martin Illingworth, Rhythmical Mike
15:00 – 15:50
Creu Llonyddwch
Bydd Creu Llonyddwch yn eich galluogi i saernïo set ddefnyddiol o fewnbynnau emosiynol, meddyliol, a chorfforol positif fydd yn sail i bob agwedd o'ch datblygiad personol a phroffesiynol.
Speaker image
Dave Read – B.Ed (Hons); MNFSH
15:00 – 15:50
Seminar ADY
Dyslecsia a Fi- Llwyddiannau mewn addysg
Bydd y sesiwn hon yn datblygu dealltwriaeth o Ddyslecsia a'r sialensau a wynebir mewn addysg. Trafodir ffyrdd o ymdrin ac addasiadau i hyrwyddo ymrwymiad positif i bawb.
15:00 – 15:50
Cyd-weithio mewn clwstwr er mwyn cynnal cysondeb o fewn y cwricwlwm
Yn y sesiwn hon bydd Lucy yn canolbwyntio ar lwyddiannau a methiannau o weithredu’r curricula mewn gwledydd eraill, gan annog dealltwriaeth ar sut y gallwn gynllunio a sicrhau cysondeb y cwriwcwlwm ar lefel clwstwr yng Nghymru.
15:00 – 15:50
Seminar ADY
Annog plant i siarad i godi hunan-hyder
Gall y cyfle i siarad, rhannu a datblygu iaith ac archwilio sgiliau siarad fod yn gyfyngedig iawn i rai plant. Ar gyfer dysgwyr di-Gymraeg, efallai mai dim ond iaith y cartref sydd wedi'i siarad. I lawer o blant ag ADY, mae cyfleoedd i siarad, rhannu a datblygu cariad at yr iaith yn gyfyngedig.
15:00 – 15:50
Datblygu cyfres o bodlediadau ‘Am Blant’
Yn y seminar hwn bydd cyfle i glywed sut aethpwyd ati i greu cyfres o bodlediadau yn Gymraeg am y pynciau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc yng Nghymru yn 2021.