Seminarau Caerdydd 2023
Ein Seminarau
Trefnu yn ôl amser
Trefnu yn ôl amser
Clir
09:00 – 09:50
Seminar ADY
Mathemateg- Scaffaldiau ar gyfer Llwyddiant
Mae’r Cwricwlwm a ffyrdd o addysgu yn newid ond ydy’r ffordd yr ydym yn dysgu Mathemateg heddiw yn addas ar gyfer y rheini sydd ag ADY? Bydd y seminar yn edrych ar bynciau poblogaidd megis Arian,Amser, Tablau Lluosi,Data ac yn edrych ar ffyrdd i’w dysgu yn y byd heddiw. Bydd yn archwilio ffyrdd i ddefnyddio technoleg ac ysgogi’r disgyblion i ddysgu. (Sesiwn cyfrwng Saesneg)
09:00 – 09:50
Grym Cydweithio
Ar adeg pan fo morâl yn gostwng, mae meithrin cymuned a chydweithio, dim cystadlu, yn allweddol i ddyfodol addysg. Mae’n andros o bwysig dathlu’r pethau sy’n mynd yn dda yn ein hysgolion dim ots pa mor fach ydynt, a chydweithio â’n gilydd i helpu i rannu’r beichiau. Mae angen i ni ddad-ddysgu'r arferion o feddwl cystadleuol sy'n cael eu drilio i mewn i ni. Gwnawn i gyd yn well, gan gynnwys ein myfyrwyr, pan fyddwn yn cymryd amser i werthfawrogi ein cyflawniadau ein hunain, a chyflawniadau eraill, a dod o hyd i ffordd o ddod at ein gilydd a gweithio ochr yn ochr â'n gilydd.
09:00 – 09:50
WEDI GWERTHU ALLAN!! ‘Lleisiau Lles’ – Chwe Chylch Lles Meddyliol ac Emosiynol
Mae'r seminar hon wedi GWERTHU ALLAN!
Speaker image Speaker image
Nina Jackson, Kelly Hannaghan
09:00 – 09:50
Defnyddio Drama ac Adrodd Storïau: parch mewn Trafferth.
Yn seiliedig ar y llyfr athro sy’n gwerthu orau, bydd y sesiwn hon yn cynnig ‘reid rollercoaster’ sydyn a chanolbwyntio ar gael blant i boeni am yr hyn y maent yn ei ddysgu! Bydd Hywel yn rhannu ffyrdd o ddatblygu pecyn cymorth pedagogaidd, strategaethau i harneisio ein dychymyg proffesiynol ein hunain ac edrych ar wneud y cyffredin yn anorchfygol. (Sesiwn cyfrwng Saesneg)
09:00 – 09:50
Dinasyddion y dyfodol
Ymunwch â Swyddogion Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc Senedd Cymru i ddysgu am ffyrdd y gallwch helpu eich dysgwyr i ddeall eu hawliau democrataidd fel rhan o'r Cwricwlwm Newydd i Gymru.
09:00 – 09:50
Arweinyddiaeth
Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno Rhaglen Arwainweinyddol. Byddwn yn trafod pwysigrwydd arwain o'ch pen a'ch calon ac archwilio sut i gael y cydbwysedd yn iawn. Byddwch yn rhoi hwb i'ch gwybodaeth am arweinyddiaeth ac yn mireinio'r sgiliau sydd eu hangen i arwain o'ch pen a'ch calon. Mae'r sesiwn yn ymarferol a bydd yn rhoi amser i chi fyfyrio ar eich ymarfer eich hun a chymhwyso'r dysgu i'ch cyd-destun eich hun.
09:00 – 09:50
Disgybl Ffrwydrol!
Cynlluniwyd y sesiwn hon i roi cipolwg i staff addysg ar nodweddion a seicoleg dicter ac archwilio a deall sbardunau posibl. Yn ogystal ag offer, technegau a strategaethau ymarferol i helpu disgyblion i reoli eu dicter yn ddiogel.
10:30 - 11:20
Arweinyddiaeth Gydnerth
Bydd y seminar hwn yn cyflwyno'r Raglen Elfennau Arweinwyr Gwydnwch. Bydd Julie yn ein harwain drwy'r pedair elfen sy'n cydweithio i ddatblygu Arweinwyr Gwydn a chyflwyno rhai o'r 12 agwedd yn fanylach. Bydd y seminar hefyd yn dangos sut i ddefnyddio EAG fel rhan o ddatblygu cryfder cyhyrau gwydn gydag arweinwyr canol ac uwch yn eich lleoliad. (Sesiwn cyfrwng Saesneg)
10:30 - 11:20
Cyfathrebu effeithiol rhwng rhieni: Gwella Presenoldeb ac Ymddygiad Disgyblion/Myfyrwyr
Yn aml mae presenoldeb gwael ac ymddygiad heriol yn ganlyniad uniongyrchol i ddiffyg cyswllt rhwng rhieni ac ysgol. Gall fod nad ydy’r rhieni yn cysylltu â’r ysgol – i adrodd am y rheswm dros absenoldeb eu plentyn ac i ofyn am gymorth,oherwydd nad ydynt efallai yn ymwybodol o ddisgwyliadau’r ysgol.Bydd y sesiwn yn edrych ar ffyrdd ymarferol ac wedi’u profi i gysylltu a chynnal rhieni i fynd i’r afael â phroblemau ymddygiad ac absenoldeb.
10:30 - 11:20
Seminar ADY
Y ‘Syniad o roi’ ar gyfer lles disgyblion, ADY a’r rhai ag Anghenion Cymdeithasol,Emosiynol a Iechyd Meddwl.
Y syniad o roi a rhannu gwybodaeth broffesiynol ac arbennigol i wella lles ein disgyblion i gyd. O fod yn garedig, gwrando ar ddisgyblion a diwallu eu anghenion emosiynol ac addysgol bydd Nina Jackson yn eich cyflwyno i strategaethau ymarferol anhygoel a methodoleg fydd yn helpu’r disgyblion i ddatblygu gwytnwch, hunan-hyder, a’r gallu i ymroi i’r dysgu fel fod ganddynt obaith a phwrpas i ddatblygu eu helfennau unigryw eu hunain.
10:30 - 11:20
Y Cwricwlwm Newydd
Pedagogiaeth ac asesu ar gyfer pawb. Rydym yn ennill! Bydd y sesiwn yn edrych ar ffyrdd i archwilio gweledigaeth y ‘Successful Future’ a’i droi’n realaeth. (Sesiwn cyfrwng Saesneg)
10:30 - 11:20
Beth os ydy eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o iechyd meddwl, lles a pherfformiad yn eich dal yn ȏl neu hyd yn oed yn eich niweidio?
Bydd y seminar yma’n dechrau dad-wneud rhai o’r hen gredoau sydd wedi gwreiddio ynglŷn â beth sy’n creu iechyd meddwl positif a sut mae hyn yn effeithio ar ein lles. Mae’n edrych tu hwnt i’r wybodaeth a ‘wyddom’ amdano, ac yn edrych ar sut y gallwn herio ein ffordd o feddwl a dehongli ein naratif o fewn ein byd ein hunain.
10:30 - 11:20
Gwyddoniaeth ymarferol i Sbarduno gwyddonwyr y dyfodol!
O dan arweiniad Awen Ashworth fe gewch gyfle i ddysgu am Wyddoniaeth yn y blynyddoedd cynnar. Bydd hwn yn sesiwn ymarferol ble byddwch yn cael cyfle i roi cynnig ar wneud arbrofion Gwyddoniaeth syml y gellir eu gwneud eto yn eich lleoliad. Bydd y gweithdy yn rhoi mewnolwg i ddulliau newydd o gyflwyno Gwyddoniaeth gan ddefnyddio offer syml. Gyda’r Cwricwlwm newydd yn yr arfaeth, mae Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn un o’r chwe maes dysgu ac arbenigedd.
10:30 - 11:20
Goresgyn rhwystrau i fathemateg Cynradd
Rydym yn gwybod fod sgiliau llythrennedd a rhifedd yn gwella siawns ein pobl ifanc mewn bywyd.Fodd bynnag nid yw cyfartaledd arwyddocaol o blant yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig mewn mathemateg pan yn cyrraedd yr ysgol uwchradd. Ni ddylem deimlo’n gyfforddus gyda hyn, ac nid ydy pethau’n gorfod bod fel hyn. Mae Ben Harding yn Bennaeth profiadol, arolygydd ac arbenigwr mewn mathemateg.Yn y sesiwn hon bydd yn adnabod rhai rhesymau am yr elfen bryderus hon, ac yn edrych a rhannu datrysiadau ymarferol ar sut y gellid diwallu’r broblem yn eich ysgol. Seminar trwy gyfrwng Saesneg.
10:30 - 11:20
Beth sydd mewn label? Niwroamrywiaeth
Yn y seminar yma, sef ‘What’s in a label’ bydd Karen yn esbonio beth mae’r term niwroamrywiaeth yn ei olygu a’r sialensau a chryfderau y mae plant a phobl ifanc yn wynebu mewn ysgol a choleg. Byddwch yn gadael y seminar hefo technegau a strategaethau syml i godi eich hyder. Seminar trwy gyfrwng Saesneg.
12:00 – 12:50
WEDI GWERTHU ALLAN!! Metawybyddiaeth a Lles
Mae'r seminar hon wedi GWERTHU ALLAN!
12:00 – 12:50
Adeiladu diwylliant o Lafaredd yn y Dosbarth
Pedagogiaeth ac asesu ar gyfer pawb. Rydym yn ennill! Bydd y sesiwn yn edrych ar ffyrdd i archwilio gweledigaeth y ‘Successful Future’ a’i droi’n realaeth. (Sesiwn cyfrwng Saesneg)
12:00 – 12:50
Llais i’r Athro
Dydw i ddim yn mynd i sefyll yma ac esgus bod ateb cyflym i'r heriau y mae pob ysgol yn eu hwynebu heddiw ond gallwn ni i gyd ddechrau drwy roi llais i athrawon. Mae athrawon sy’n teimlo nad ydynt yn cael eu clywed wedi dod yn gyfrannwr allweddol i heriau iechyd meddwl a llesiant parhaus heddiw. Drwy rymuso athrawon a chynnig dewis a llais iddynt, fe welwch fanteision parhaol. Yn y sesiwn hon, byddaf yn siarad am sut y gallwch chi wneud hyn ac astudiaethau achos o sut y bydd grymuso athrawon a phwysleisio amrywiaeth yn meithrin mwy o gydweithio i gyflawni mwy o lwyddiant.
12:00 – 12:50
Seminar ADY
Cyngor i arbed amser i gyd-gysylltwyr ADY
Mae gweithio i gwrdd ag anghenion amrywiaeth o ddisgyblion/myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau yn sialens. I’r cyd-gysylltwyr ADY y mae hyd yn oed yn fwy o sialens oherwydd anghenion cymhleth y disgyblion/myfyrwyr dan eu gofal. Mae dysgu i jyglo galwadau gwaith dyddiol gan gynnwys data, asesiadau,a gwaith papur yn gallu bod yn anodd.Cynlluniwyd y seminar yma i helpu’r cyfranogwyr i adnabod y pethau hynny sy’n cymryd gymaint o’u hamser, a yna arbed amser drwy reoli’r tasgau’n effeithiol drwy gyflwyno arfau pwêrus a hyblyg sydd yn hawdd i’w intigreiddio i waith bob dydd, a thrwy’r flwyddyn addysgol.
12:00 – 12:50
WEDI GWERTHU ALLAN!! Siarad am Ddarllen
Mae'r seminar hon wedi GWERTHU ALLAN!
12:00 – 12:50
Seminar ADY
Ymarferoldeb Sylfaenol Ymlyniad : Cefnogi plant/pobl ifanc mewn ysgolion a cholegau
Bydd y sesiwn yn edrych ar ymarferoldeb Theori Ymlyniad er enghraifft datblygiad yr ymennydd, y cylch ymlyniad, symptomau ac ymddygiad sy’n cael eu cysylltu hefo ymlyniad bregus. Mae gwybodaeth am ymlyniad yn cael ei gydnabod yn bwysig i’r rhai sydd yn gweithio hefo plant a phobl ifanc. Golyga ‘trauma’ difrifol yn aml fod plant/phobl ifanc wedi datblygu strategaethu dygymod â’r ‘trauma’ s’yn rai anghywir ac sydd angen eu dad-wneud fel y gallent ail-ddysgu sgiliau addas ar gyfer intigreiddio cymdeithasol. Mae’r sesiwn yn llawn o ymyrraethau a strategaethau ymarferol i gefnogi plant a phobl ifanc sydd hefo anhwylderau ymlyniad.
12:00 – 12:50
Cefnogi’r Gweithlu Addysg i Ddysgu Cymraeg
Cyflwyniad ar y rhaglen genedlaethol o gyrsiau dysgu a defnyddio’r Gymraeg gan Brif Weithredwr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae’r Ganolfan yn arwain y sector Dysgu Cymraeg i oedolion ac wedi datblygu porth Cenedlaethol newydd sy’n cyflwyno rhaglen o weithgaredd Dysgu Cymraeg i’r gweithlu addysg.
13:30 – 14:20
Cyfraniad y Mudiad Ieuenctid i addysg Pobl Ifanc
Mae’r Mudiad Ieuenctid tra’n cael ei werthfawrogi (yn enwedig gan y bobl ifanc) ond ddim bob amser yn cael ei ddeall. Yn y sesiwn byddwch yn dysgu sut drwy berthynas wirfoddol gyda Gweithiwr Ieuenctid y mae pobl ifanc yn dysgu,yn datblygu a symud ymlaen drwy gryfhau sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Mae Gwaith Ieuenctid yn cymryd lle mewn sefydliadau ffurfiol (ysgolion,colegau) a sefydliadau anffurfiol (Clybiau Ieuenctid, Canolfannau Cymunedol,ysbytai ac ar y stryd), yn ogystal ag yn ddigidol hefo’r ffocws ar ddatblygiad personol a chymdeithasol. Mae Gweithwyr Ieuenctid hefyd wedi’u hyfforddi i ddeall sut i ymdopi hefo’r rhwystrau sy’n atal mynediad i wasanaethau megis addysg ffurfiol, ac mae llawer ohonynt yn arweinwyr effeithiol ar bob lefel.
Speaker image Speaker image
Gavin Gibbs, Marco Gil-Cervantes
13:30 – 14:20
Darllen ac Ysgrifennu Am Oes
Ysgogi eich myfyrwyr trwy ymgysylltiad gwirioneddol yw'r llwybr at ddysgu llwyddiannus. Mae helpu myfyrwyr i weld sut y byddant yn gyfoethocach o'ch gwersi a pherthnasedd y gwersi hynny i'w bywydau yn gwbl hanfodol. Mae Hywel a Martin yn cynnig rhai syniadau ymarferol a meddwl dwfn am lwyddiant yn eich ystafell ddosbarth. Byddant yn ystyried sut i adrodd straeon llawn dychymyg a datblygu sgiliau darllen ac ysgrifennu sy'n ddefnyddiol i fyd yr 21ain Ganrif. Byddant hefyd yn gweithio ar ysgrifennu straeon ac yn ystyried y ffyrdd y gall darllen ac ysgrifennu ehangu eich byd, eich disgwyliadau, eich hyder a'ch sgiliau fel cyfathrebwr. Mae edrych ar ysgrifennu go iawn at ddibenion go iawn gyda chynulleidfaoedd dilys wrth wraidd datblygu dulliau cryf o ddarllen a sut rydym yn ysgrifennu.
Speaker image Speaker image
Hywel Roberts, Martin Illingworth
13:30 – 14:20
Gwerthoedd fel Cwmpawd Sefydliadol
Mae bod yn ysgol sy’n seiliedig ar werthoedd yn golygu dilyn model o saith elfen ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol, o’r ffordd y caiff gwesteion eu cyfarch, i’r modd y caiff gwrthdaro ei gyfryngu rhwng disgyblion. Bydd y sesiwn hon hefyd yn edrych ar y modelu dilys gan oedolion, datblygu cwricwlwm mewnol, creu amgylchedd a chwricwlwm sy'n seiliedig ar werthoedd, datblygu arweinyddiaeth o ansawdd a datblygu geirfa foesegol. Yn ystod y seminar hwn byddwch yn gadael gyda dealltwriaeth o sut y gallwch roi hyd yn oed mwy o fywyd i werthoedd eich ysgol a'ch cymuned.
13:30 – 14:20
Pwysigrwydd chwarae a buarthau Chwarae i Blant
Mae adroddiadau’n dangos fod chwarae hefo strwythur mewn buarth a chymdeithasu’n anodd ar ȏl cofid.Mae llawer o ysgolion yn profi problemau mawr yn eu buarthau chwarae.Mae chwarae’n allweddol i les plant, gwytnwch a’u gallu i ddysgu,gyda chwarae yn gosod sylfeini ar gyfer llythrennedd,cyfathrebu a bod yn greadigol rydd. Bydd Jenny yn amlygu materion allweddol a chyffredin sydd yn cael eu gweld yn y buarthau chwarae cyfredol, yn esbonio ffyrdd o hybu chwarae iach, bywiog a chyfathrebu da rhwng y goruchwylwyr a’r plant, yn rhoi syniadau ar sut y gall y plant gymryd cyfrifoldeb dros eu hymddygiad eu hunain, a chefnogi prosesau datrys problemau i broblemau a gyfyd yn y buarth chwarae.
13:30 – 14:20
Sut i Ddadlau
Sut y gall plant/pobl ifanc ddysgu sut i ddadlau’n fedrus,gydag emosiwn ac hefo rhesymau perthnasol i’r ddadl? Mae dadlau yn sgil allweddol i fywyd ac yn ganolog i draethodau ac arholiadau. Bydd y gweithdy hwn yn hwyliog ac yn ymarferol, ac yn cyflwyno technegau gwych ar gyfer helpu eich disgyblion/myfyrwyr i fod yn fwy rhesymol wrth ddadlau!
13:30 – 14:20
Seminar ADY
Dysgu Mathemateg ar gyfer y byd heddiw
Mae cwricwlwm a dulliau addysgu yn newid ond ai'r ffordd yr ydym yn addysgu mathemateg heddiw yw'r ffordd orau i'r rhai ag ADY/AAA? Mae'r seminar hon yn edrych ar bynciau poblogaidd fel Arian, Amser, Tablau Amser, Trin Data ac yn edrych ar ffyrdd i'w haddysgu o ystyried y byd rydyn ni'n byw ynddo heddiw. Mae'n archwilio ffyrdd o ddefnyddio technoleg a chymhelliant myfyrwyr i addysgu.
13:30 – 14:20
Cefnogi Cymorthyddion Cefnogi Dysgu i ddatblygu Matawybyddiaeth
Mae’r ‘Education Endowment Foundation’ yn cyfeirio fod dysgu strategaethau metawybyddiaeth fel cynllunio,monitor, ac arfarnu yn cael effaith bositif ar ganlyniadau disgyblion.Mae’r adroddiad yn amlinellu saith argymhelliad allweddol sy’n cynnig cyngor ymarferol i athrawon ac uwch-arweinwyr sut i dddatblygu sgiliau metawybyddiaeth a gwybodaeth,fodd bynnag cymhorthyddion cefnogi dysgu sydd yn y safle orau i gyflawni hyn.Bydd y sesiwn yn edrych ar gefnogi Cymorthyddion i helpu’r disgyblion i ddatblygu sgiliau dysgu’n annibynnol a bod yn gyfrifol am eu dysgu eu hunain.
13:30 – 14:20
Sicrhau nad ydy sancsiynau ymddygiad ddim yn effeithio ar faterion Iechyd Meddwl
Un o’r materion y mae addysg yn cael anhawster hefo ydy rheoli ymddygiad.Rydym yn aneffeithiol yn ein defnydd o sustemau cosbi a gwrthdaro.Mae angen rhoi sylw hefyd i iechyd meddwl y myfyrwyr, yn arbennig myfyrwyr ‘Neurodiverse.’ Bydd y sesiwn yn edrych ar sut mae’r elfennau cyffredin o sustemau rheoli ymddygiad yn gallu bod yn niweidiol i iechyd meddwl myfyrwyr, yn ogystal â bod yn groes i warchod arweiniad y Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Byddwn yn trafod sut mae eich sefydliad yn gallu asesu eich sustem cynnal ymddygiad a gwneud addasiadau i leihau niwed i’r myfyriwr.
13:30 – 14:20
Cadw a chynnal athrawon o fewn y proffesiwn – beth sydd angen ei feithrin mewn darpar athrawon?
Honnir gan sawl ymchwil bod athrawon ledled y byd yn gadael y proffesiwn un ai yn fuan yn eu gyrfa neu'n ymddeol yn gynnar iawn (Harrison, Newman & Roth, 2006; Perrachione, Rosser & Petersen, 2008; Dolton & Van der Klauuw, 1995). Mae'n broblem byd eang, nid dim ond yng Nghymru. Ond sut mae sicrhau bod athrawon yn parhau ac yn ffynnu yn y proffesiwn? Dewch i ddysgu mwy yn y seminar hwn.
15:00 – 15:50
Creadigrwydd: dysgu, dad-ddysgu, ailddysgu
Cefnogi ein disgyblion i ddod yn feddylgar a chreadigol trwy ddulliau dosbarth dyfeisgar, gan ehangu sut maent yn meddwl ac yn teimlo am addysg.
15:00 – 15:50
Gosod Profion rheolaidd yn y Cwriwcwlwm: Sialensau a datrysiadau
Wrth edrych ar dros ganrif o waith ymchwil i brosesau cof, mae profi’n rheolaidd wedi dangos yn glir ei fod yn beth llesol ar gyfer dysgu a chadw yn y cof tymor hir pan yn cael ei gymharu hefo strategaethau dysgu eraill. Fodd bynnag, mae yna ddiffyg dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o brofi a sut/pham y gallai fod yn llesol ar gyfer dysgu.Bydd gan addysgwyr bryderon hefyd ynglŷn â sut i ddefnyddio profi yn llwyddiannus o fewn cwrs.Mae’r gweithdy yma’n darparu cyflwyniad i brofi rheolaidd, sut a pham y mae’n fanteisiol o ran y dysgu, sut y gall addysgwyr ddefnyddio cwisiau rheolaidd yn eu cwricwlwm, a datrysiadau i anawsterau posibl a allai eich wynebu.
15:00 – 15:50
Beth ydy Meddylfryd o Dwf? Sut ydw i’n ei wella? Beth sy’n digwydd os ydw i’n ei golli?
Yn addysgol mae Meddylfryd o dwf wedi cael ei briodoli i Carol Dweck a Barry Hymer fel rhywbeth sydd ‘Wedi’i sefydlu’ neu’n ‘Tyfu’. Fodd bynnag mae’n fwy na hyn.Mae Meddylfryd wedi’i gysylltu i sut yr ydym ni’n gweld y byd. Ein dyheadau, ein datblygiad o sgiliau a gwybodaeth, ein gwytnwch,yn ogystal â’n gallu i gael cynhaliaeth, derbyn adborth, a hyd yn oed bod yn fregus. Byddai newid Meddylfryd mewn addysg yn fantais a allai ein helpu i berfformio’n well ac hefyd i leihau pwysau gwaith.Bydd y sesiwn yn darparu’r cyfranogwyr hefo dealltwriaeth well yn ogystal â strategaethau i’w rhoi mewn lle.
15:00 – 15:50
Ailfeddwl Lles mewn Addysg
Mae lles wedi dod yn air mawr iawn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’n bwysig ein bod yn cael eglurder ar les ac nid yn cuddio y tu ôl iddo. Bydd y sesiwn hon yn archwilio ffordd newydd o edrych ar sut i ddatblygu cymuned addysg gadarn a gwydn, lle mae staff yn teimlo eu bod wedi'u harfogi i gefnogi pobl ifanc i ffynnu yn eu dysgu ac i allu rheoli adfyd yn y dyfodol.
15:00 – 15:50
Rwy’n brifo y tu mewn; Gwneud yr Anymwybodol yn Ymwybodol
“Until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate” – Carl Jung Music therapy is a reality changer. Music can brighten your mood, reduce stress/ tension as well as improve physical health. Where children have experienced trauma, brain development may be interrupted, leading to functional impairments, affecting mental, emotional and behaviour; health. Within an education setting this can be difficult to manage because the child's unconscious thoughts and feelings can manifest in a range of behaviours including; emotional regulation, disassociation, cognitive ability. Impulse control, self-image and eating disorders. Music Therapy can help and this session shows you how. Target audience: Early Years and Primary
15:00 – 15:50
Y Greal Sanctaidd – Ai dyma sydd ei angen arnom mewn gwirionedd?
Prif nod y seminar hon yw eich helpu i feddwl am sut y gallwch wneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc (PPI) sy'n profi trallod. Amcanion penodol yw: trafod fy mhrofiad fel Seicolegydd Clinigol a’r hyn y mae wedi’i ddysgu i mi, cyflwyno modelau seicolegol sy’n ein helpu i feddwl am ymddygiad PPI fel cyfathrebu, ac awgrymu rhai pethau y gallwch eu gwneud (yn unigol neu sefydliad) i weithio gyda PPhI sy’n profi trallod.
15:00 – 15:50
Pam fod nodau “clyfar” wedi ein gosod ni ar gyfer cyffredinedd… AR ORAU!
Bydd y seminar hon yn edrych ar sut y gall tîm o athrawon sy'n gosod nôd 'ANFAWR' greu enillion MAWR. Bydd David yn mynd i’r afael â’r ddau beth y mae’r cyflawnwyr gorau yn eu ceisio, y mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu hosgoi, sut i gael a pharhau i gael ein cymell i fod yn fwy effeithiol a sut i gymryd perchnogaeth o’n hymrwymiadau.
15:00 – 15:50
Prosiect RILL (Rhaglen Iaith a Llythrennedd) – Cwrs 15 wythnos am ddim i ysgolion cynradd Cymru a Lloegr.
Datblygwyd RILL gan Brifysgol Bangor, Prifysgol y Drindod Leeds a Phrifysgol Rhydychen. Mae RILL yn darparu rhaglen iaith a llythrennedd 15 wythnos yn Gymraeg neu yn Saesneg i blant Blwyddyn 3 a 4. Yn wreiddiol, lansiwyd RILL ar lein ym mis Ebrill 2020 yn sgil cyflwyno cyfyngiadau i atal y Coronafeirws rhag lledaenu. Ar hyn o bryd, mae'r Brosiect yn cael ei ehangu o fewn ysgolion Cymru a Lloegr er mwyn helpu gwella sgiliau iaith, cyfathrebu a darllen plant.
15:00 – 15:50
Ymgysylltu â’r Ymddieithredig
Ar draws y sector, rydym i gyd yn cyflawni hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd rhyfeddol. Mae'r gweithdy hwn yn dadansoddi ein hymagwedd anuniongred at adeiladu gweithdai a rhaglenni ieuenctid; a’r tactegau rydyn ni’n eu defnyddio i gadw diddordeb a sylw’r rhai rydyn ni wedi cael trafferth â nhw yn draddodiadol.