Llandudno – Seminarau 2024
Ein Seminarau
Trefnu yn ôl amser
Trefnu yn ôl amser
Clir
09:00 – 09:50
Deallusrwydd Artiffisial [AI] mewn Addysg: ffrind neu elyn?
Mae integreddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) mewn addysg wedi dod â nifer o newidiadau a chynnydd yn y prosesau dysgu. Tra mae Deallusrwydd Artiffisial (AI) yn cynnig posibiliadau cyffrous i wella canlyniadau addysgiadol, mae hefyd yn gofyn cwestiynau pwysig am ei effaith ar les staff a myfyrwyr. Yn y sesiwn byddwn yn archwilio i’r berthynas anodd rhwng Deallusrwydd artiffisial (AI) a lles gan archwilio y buddion posibl a’r sialensau sydd ymhlyg yn ei weithredu mewn sefyllfaoedd addysgol.
09:00 – 09:50
Seminar ADY
**WEDI GWERTHU ALLAN** Dyslecsia a Dyspracsia- Meddwl tu allan i’r bocs
Yn ystod y sesiwn byddwn yn datblygu eich dealltwriaeth o ddyslecsia a dyspracsia ymhellach, gan edrych ar strategaethau syml i helpu myfyrwyr fwynhau eu gwersi a llwyddo’n y dosbarth.
09:00 – 09:50
Gweithio’n effeithiol hefo’ch cymhorthydd
Yn y sesiwn bydd Sara Alston yn edrych ar • Rhai sialensau o weithio’n effeithiol hefo’ch cymorthyddion a sut i’w goresgyn. • Creu tîm o gwmpas y plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. • Pwysigrwydd cyfathrebu, yn enwedig ffyrdd o rannu cynlluniau, adborth a gwybodaeth am y plant. • Rôl y cymhorthydd o weithio o fewn y dosbarth drwy gydol y wers. • Gweithio tuag at fod yn annibynnol ac osgoi gwneud y plant yn ddibynnol ar brocio.
09:00 – 09:50
Llafaredd mewn dosbarthiadau yng Nghymru
Sesiwn hwyliog a rhyngweithiol ar gyfer athrawon a’r rheini sy’n gweithio mewn addysg yng Nghymru.Byddwn yn sȏn am bwysigrwydd dysgu sgiliau llafaredd o oedran cynnar, a sut i ddenfyddio’r strategaethau hynny yn eich dosbarth. Bydd y sesiwn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r Cwricwlwm Cymraeg gan ymchwilio i’r ymyrraeth amlweddog sydd ei angen i gefnogi datblygiad llafaredd yn ysgolion Cymru.
09:00 – 09:50
Llywio tuag at newid positif yn eich amgylchedd ysgol
Pan rydym ar goll rydym yn defnyddio cwmpawd a map i ddarganfod y ffordd.Defnyddiwch ‘Compass for Life’[CFL] i’ch llywio a’ch arfogi i symud eich ysgol yn ei blaen, mewn dosbarthiadau,cyswllt rhieni,unrhyw agwedd o fywyd ysgol i gyfeiriad positif. Bydd ‘CFL’ yn eich helpu nid yn unig i gael gweledigaeth glir ond i gyfathrebu’n effeithiol gyda’r holl rhanddeiliaid. Mae hyn yn helpu’ rhoi’r plentyn yn ganolbwynt i bopeth yr ydym yn ei wneud â’u paratoi fel dysgwyr yr 21ain ganrif.Bydd hyn yn glir i bawb-gweld yr effaith a gaiff cael fframwaith a iaith gyffredin
Speaker image
Floyd Woodrow MBE DCM LL.B
09:00 – 09:50
Ymateb i gwestiynau anodd wrth drafod perthnasoedd ac addysg rhyw
Bydd y sesiwn ymarferol yma yn ein hatgoffa o bwysigrwydd sefydlu cytundebau grŵp ar ddechrau pob gwer , a chysidro rhai sgriptiau micro fel Sylfaen ar gyfer gweithio. Yna byddwn yn ymarfer ymateb i gwestiynau anodd mewn ffyrdd sy’n hybu hyder yr athro. Bydd y rhai sydd â chyfrifoldeb arweinyddion yn gallu gweithredu hyn fel DPP yn eu hysgolion.
09:00 – 09:50
**WEDI GWERTHU ALLAN** Dulliau Ysgol Gyfan i gefnogi Iechyd Meddwl a Lles yn ein Ysgolion
Pan rydym mewn lle da yn emosiynol a chymdeithasol mae ein iechyd meddwl a lles yn gallu cael ei gefnogi a’i feithrin. Mae ein galluogi i wynebu sialensau bywyd, gwneud dewisiadau hyderus mewn bywyd, teimlo’n dda amdanom ein hunain a dysgu’n hyderus. Yn ystod y sesiwn bydd Lorraine yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad ar sut i ddatblygu dulliau ysgol gyfan i gefnogi iechyd meddwl a lles fydd yn cynnwys yr holl staff,rhieni a’r gymuned ehangach yn y broses.
09:00 – 09:50
Newid sy’n mynd i barhau: Gwella Ysgol Gyfan drwy Ymchwil ac Ymholiad Addysgol
Mae Frederika Roberts wedi bod yn hwyluso Ymchwil ac Ymholiadau Addysgol {Appreciative Inquiry] ar gyfer ysgol gyfan fel rhan o’i hymchwil ar gyfer doethuriaeth a bydd yn rhannu sut mae’r cryfderau sylfaenol cyffrous yma yn creu newidiadau parhaol ac ystyrlon yn eich ysgol neu goleg.
Speaker image
Frederika Roberts MAPP PGCE
09:00 – 09:50
Cam wrth Gam i gael plant i ‘sgwennu Cerddi
Grisiau bach yw dysgu plentyn i drin geiriau nes y bydd yn y diwedd yn cyfansoddi cerdd. Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno ymarferion odli, cytseinedd a rhythm, creu llinellau a chreu penillion a fydd yn rhoi hyder i'r dosbarth (a'r athrawon!) gael hwyl gyda geiriau a chwilio am bosibliadau newydd. Ymarferion sylfaenol a chamau cyntaf fydd y rhain ond rhai y gall y dosbarth i gyd eu mwynhau. CA2.
09:00 – 09:50
Cerddamdani – Mentro, addysgu a mwynhau trwy gerddoriaeth
Ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth i redeg sesiynau cerdd sy’n sbarduno plant ac yn magu hyder? Cerddor ac addysgwr yw Geth Tomos sy’n arbenigo mewn dysgu cerdd ym maes Addysg Arbennig. Mae ganddo brofiad eang o weithio yn y byd addysg yn ogystal a phrofiad o weithio’n agos gyda BBC NOW, No Fit State Circus a llawer mwy. Mae ei weithdai’n llawn syniadau ymarferol ar gyfer addysgu gwahanol agweddau ar gerdd a’r celfyddydau mynegiannol ar draws yr holl grwpiau oedran cynradd ac uwchradd yn ogystal ag Ysgolion AAA. Bydd yn dangos gweithgareddau unigryw a difyr, yn defnyddio pethau syml, bob dydd, i greu offerynnau ac ysbrydoli a bydd yn dangos sut i gyflwyno sesiynau cerdd sy’n ysgogi ac yn cynnau fflam creadigrwydd yn y disgyblion a’r staff. Dyma sesiwn ddelfrydol i addysgwyr sy’n chwilio am syniadau newydd ac sy’n creu cyfranwyr mentrus, creadigol yn yr ysgol. Ymunwch â Geth Tomos, Cyfarwyddwr Creadigol Cerddamdani, am sesiwn hwyliog a difyr.
10:30 - 11:20
**WEDI GWERTHU ALLAN** OMB! Pam na fedr y plentyn yna fyhafio? Agweddau positif tuag at Ymddygiad
Mae y seminar ar ‘pam na wnaiff y plentyn yna fyhafio’ yn edrych ar rai rhesymau pam y mae llond llaw o blant/pobl ifanc yn creu aflonyddwch mawr a phryderon yn ein ysgolion/colegau. Efallai fod gan y plant yma anawsterau dybryd mewn rheoli eu hemosiynau a’u hymddygiad ac fel canlyniad yn ymateb yn anaddas mewn sefyllfaoedd.Mae’r seminar yn llawn o strategaethau ymarferol ac ymyrraethau i fynd gyda chi’n ôl i’ch dosbarth.
10:30 - 11:20
‘Botheredeness: gweu ymholiad naratif i ddysgu gwych
In this session Hywel will show you how to get your children excited about their learning and producing great work as a result! The session will be fun, interactive, useful, and based in reality! All based on real classroom experiences and the bestselling book ‘Botheredness’.
10:30 - 11:20
Seminar ADY
Rôl newydd y CADY- dulliau cam wrth gam i ddatblygu’r rôl yn eich ysgol-
Yn ystod y sesiwn bydd Lorraine yn cynnig camau bychan i esbonio rôl côd yr ADY tra’n cynnig arweiniad a chynhaliaeth ar sut y gallai hyn gael ei weithredu.
10:30 - 11:20
**Wedi gwerthu allan** Gwahaniaethu V Addysgu Addasol V Sgaffaldiau
Bydd y gweithdy hwn yn archwilio y cysyniadau o Wahaniaethu, Addysgu Addasol a defnyddio Sgaffaldiau fel ffyrdd gwych i arfogi addysgwyr hefo dealltwriaeth well o’r strategaethau cyfarwyddol hyn. Bydd pob dull yn cefnogi addysgwyr, ond gyda ffyrdd arbenigol o’u cyflwyno.
10:30 - 11:20
Head & Heart Leadership
Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno’ rhaglen ‘Head and Heart Leadership.’ Byddwn yn trafod pwysigrwydd arwain hefo’ch pen a’ch calon ac archwilio ffyrdd ar sut i gael y cyd-bwysedd yn iawn. Byddwch yn atgyfnerthu gwybodaeth am yr arweinyddiaeth ‘pen a chalon’ a mireinio y sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i arwain o’ch pen a’ch calon. Bydd yn sesiwn ymarferol a fydd yn rhoi amser i chi adlewyrchu ar eich arferion eich hun yn y cyd-destun sy’n addas i chi.
10:30 - 11:20
Ydy o’n iawn i ddweud bechgyn a genethody dyddiau hyn?
Ni fu erioed fwy o ffocws ar rywedd mewn ysgolion ac yn naturiol mae arweinyddion ysgolion ac athrawon eisiau gwneud yn siwr eu bod yn gwneud y gorau ar gyfer eu disgyblion.Ond beth sy’n addas ar gyfer y gwahanol oedrannau, a beth sy’n addas i’w ddweud? Sut y gall staff ysgolion wneud yn siwr eu bod yn cynnal eu disgyblion heb ddrysu y rhai hynny sy’n brwydro gyda’u hunaniaeth? Bydd y gweithdy hwn yn trafod datrysiadau i’r rhai o’r pethau anodd sy’n ynglŷn â rhywedd mewn ysgolion, a’ch arwain i ffyrdd eglur ymlaen i weithredu ar un o’r materion mwyaf sy’n wynebu ein pobl ifanc heddiw.
10:30 - 11:20
Ydy’ch ysgol chi’n gneud yn ‘Iawn’ neu ydych chi’n teimlo’n rhwystredig?
Rydych yn gweithio’n galed, mae eich tîm yn gweithio’n galed, eich disgyblion yn gweithio’n galed… ond dydy o ddim yn teimlo fel eich bod yn symud ymlaen fel y basech yn hoffi. Fedrwch chi ddim gofyn mwy gan eich tîm oherwydd eich bod yn gwarchod eu lles. Mae llawer o ysgolion yn teimlo fel hyn: -‘Rydym yn wynebu’r un problemau ond ar wahanol ddiwrnodau’ -‘Fel mae pethau’n mynd yn iawn, mae rhywbeth yn mynd o chwith’ -‘Rydym yn troi fel cwpan mewn dŵr,troi yn ein hunfan, trio gneud gormod a dim yn tycio’ Bydd y sgwrs hon yn rhannu pam fod nifer o ysgolion yn teimlo fel hyn a rhoi erfynnau pŵerus i’ch tywys at atebion.
10:30 - 11:20
Seminar ADY
**GWERTHU ALLAN** Ymddygiad Synhwyraidd a Chyfathrebu Synhwyraidd mewn sefyllfa o argyfwng
Efallai eich bod wedi clywed ymddygiad plentyn yn cael ei ddisgrifio fel un ‘synhwyraidd’ [‘sensory’] ond beth mae hyn yn ei feddwl, ac ydy o’n gyfiawnhád? Bydd y seminar yn archwilio beth ydy realaeth yr ymddygiad sy’n codi o broblemau synhwyraidd ac yn edrych ar sut y bydd strategaethau cyfathrebu synhwyraidd yn cynnal yr HOLL bobl sydd ag anawsterau ac sydd angen help, ac nid ddim ond y rhai sydd ag anghenion synhwyraidd wedi’u hadnabod yn barod.
10:30 - 11:20
**WEDI GWERTHU ALLAN** Ennyn diddordeb plant ifanc mewn amrywiaeth o bynciau gwyddonol gan ddefnyddio gweithgareddau rhyngweithiol
Bum mlynedd yn ôl ymunodd fy nith â mi yn y labordy ymchwil y bûm yn gweithio ynddo a dywedodd "Pe bai gen i wybodaeth wyddonol a oedd mor cŵl â hyn byddwn wedi astudio'n galetach". Dyma gychwyn fy musnes Menter Gwyddoniaeth Mawr. Mae pwysigrwydd annog diddordebau gwyddoniaeth mewn plant yn ysgol gynradd yn hanfodol bwysig cyn iddynt gyrraedd yr ysgol uwchradd. Drwy amrywiaeth o enghreifftiau o adnoddau gwyddoniaeth y gellir eu defnyddio, byddwn yn archwilio gweithgareddau yr wyf wedi’u defnyddio sy’n gweithio’n dda iawn o ran ennyn diddordeb plant mewn gwyddoniaeth a chaniatáu iddynt wireddu’r cyfoeth helaeth o gwmnïau STEM sydd gennym yma yng Nghymru y gall plant anelu at fod yn rhan o yn y dyfodol.
10:30 - 11:20
**WEDI GWERTHU ALLAN** Dysgu tu allan ar gyfer y Cwrcwlwm Newydd: Cydio a mynd
Gweithdy yn llawn syniadau ymarferol i addysgu gwahanol agweddau o’r cwricwlwm newydd ar gyfer pob oedran cynradd. Mi fyddwn yn arddangos digonedd o weithgareddau atyniadol gan ddefnyddio adnoddau syml,a dangos sut y gall y gweithgareddau gael eu haddasu dro ar ôl tro i leihau amser cynllunio, ond fydd yn creu’r elfen o hwyl! Yn addas ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn gyfarwydd â Dysgu Tu Allan ond yn chwilio am syniadau newydd, neu ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn dechrau darganfod eich ffordd tuag at ddysgu tu allan yn fwy aml.
Speaker image Speaker image
Carolyn Burkey, Polly Snape
10:30 - 11:20
‘Empower your Wellbeing ‘The 7 Pillars of Self-Care for Educators’
Self-care must be the number one priority for all. Many educators are burning the candle at both ends, striving to provide the best for their students while struggling with feelings of isolation. In short, they are neglecting their Mental Wealth. This seminar will help you build the foundational pillars of well-being with a support network fit for the road ahead.
12:00 – 12:50
Ydych chi’n delio gyda sgyrsiau a phobl anodd?
Mae’r seminar wedi’i chynllunio ar gyfer y rhai sydd eisiau datblygu hyder a sgiliau ar sut i ddelio â phobl anodd yn y gweithle. Mae cael sgyrsiau anodd neu ddelio â phobl anodd yn gallu creu pwysau gwaith a gorbryder i staff mewn ysgolion a cholegau. Mae’r seminar wedi’i chynllunio i’ch paratoi waeth beth fo’r amgylchiadau ar gyfer eich arfogi i ddelio hefo sefyllfaoedd anodd.
12:00 – 12:50
Seminar ADY
Pam yr ydym angen dull i’n harwain drwy’r angenhion ar gyfer ADY
Too often responses to children who are struggling with learning is to ask, ‘What is wrong with them?’ This deficit model leads to a focus on diagnoses and often misses children’s strengths and motivators. In this seminar, Sara Alston will argue that often the diagnoses given to children are too wide to be truly helpful when identifying their education needs. Instead to provide children with the support they need, we need instead to focus on their needs. She will suggest practical ways of doing this.
12:00 – 12:50
Dysgwyr gwydn : o oroesi i ffynnu
Y gwir? Rydym yn dysgu bob math o bethau mewn ysgol heblaw sut i ddysgu. Os nad ydych yn gwybod sut i ddysgu, yna mae’n amhosibl cymryd cyfrifoldeb a hunan-reoli ymddygiadau. Mae ‘gwytnwch’ yn arfogi pob dysgwr i mewn ac allan o’r dosbarth. Bydd Will yn rhannu’r camau a’r cyfnodau sy’n gwarantu i helpu pob plentyn i flodeuo. Gallwn i gyd ddysgu i fod yn well drwy wella’n dysgu. Mae’r sesiwn yma’n arloesol, yn procio’r meddwl ac yn hwyliog.Bydd mynychwyr y cwrs yn cael eu darparu hefo cynllun dysgu deg pwynt ar sut i wneud pethau’n wahanol!
12:00 – 12:50
**Wedi gwerthu allan** Llwyddiant i adalw ffeithiau Rhif!!
Mae’r seminar ar gyfer athrawon ac ysgolion sydd yn teimlo nad ydynt eto wedi ’cracio’r system’ i wneud yn siwr y bydd eu plant yn adalw ffeithiau rhif yn sydyn. Bydd y seminar yn edrych ar adalw a diogelu ffeithiau rhif. Dyma’r sylfaen ar gyfer darpariaeth fathemategol unrhyw ysgol Gynradd ,ond sydd yn faes lle mae ysgolion yn profi llai o lwyddiant. Byddwn yn archwilio ffyrdd sy’n wedi’u profi i weithredu adalw ffeithiau lluosi. Nodwedd allweddol o’r seminar fydd edrych ar sut ydym ni’n dysgu adalw ffeithiau rhif, yn hytrach na rhoi cyfleoedd i blant ymarfer.
12:00 – 12:50
‘The Four Pillars of Parental Engagement Enabling Pupils to be their Best.’
Mae Karen Dempster a Justin Robbins yn rhannu y ‘Four Pillars of Parental Engagement’ sy’n cryfhau’r cyswllt rhwng rhieni a disgyblion, ynghŷd â datrysiadau ymarferol mewn cyfathrebu rhwng ysgol a rhiant. Wedi ei seilio a lyfr o’r un enw, bydd Karen a Justin yn helpu ysgolion i gymryd agweddau parhaol ynglŷn â chynnwys rhieni fel rhan hanfodol o agwedd yr ysgol tuag at godi safonau. Agwedd fydd yn dechrau hefo gweledigaeth yr ysgol ac fydd yn gosod rhieni ac ysgolion yn gyfartal wrth graidd dysgu’r myfyrwyr.
Speaker image Speaker image
Karen Dempster, Justin Robbins
12:00 – 12:50
‘Compass for Life’- sut i ddod â’r theorïau gorau at ei gilydd-mewn arferion
Yn edrych ar bedwair prif agwedd o’r ‘CFL’ o berspectif personol a phroffesiynol. ‘Super North Star ‘(SNS) - eich gweledigaeth, a ble rydych chi’n mynd ar eich siwrnai. Ethos- eich gwerthoedd a sut mae’r rheini’n effeithio ar eich penderfyniadau. Strategydd-eich cynllun ar sut i ymgyrraedd at eich ‘SNS’ a’r cerrig milltir ar y ffordd. Brwydrwr-y strategaethau meddyliol a ffisegol fydd eu hangen ar gyfer eich taith a’r hyder i wireddu eich cynllun. Bydd ‘CFL’ yn helpu i ddod â holl agweddau damcaniaethol ac ymarferol yr ydych eisioes wedi eu cyffwrdd, a rhoi pecyn cymorth i chi symud ymlaen ar eich taith.
Speaker image
Floyd Woodrow MBE DCM LL.B
12:00 – 12:50
Lles: Nid yn unig yn air ffasiynol!
Beth ydy lles ar gyfer ysgol gyfan a sut allwn ni ymgyrraedd ato? Mae’r cyn-athrawes Frederika Roberts wedi bod yn hyfforddi arweinwyr ysgol,athrawon a myfyrwyr am ddegawd mewn ffyrdd sydd yn gwella lles drwy ymarferiadau wedi’u sylfaenu ar dystiolaeth mewn ymchwil i les seicolegol. Mae wedi ysgrifennu/cyd-ysgrifennu a golygu llyfrau ar bositifrwydd, ‘character education’ a lles ysgol gyfan ac mae’n astudio ymchwil mewn doethuriaeth wedi’i seilio ar gryfder prosesau sy’n ymwneud â phawb mewn ysgol i wella lles. Yn y seminar yma bydd yn rhannu ffyrdd syml ac ymarferol i gefnogi eich lles eich hun yn ogystal â’ch cyd-weithwyr a’r myfyrwyr yn eich ysgol neu goleg.
Speaker image
Frederika Roberts MAPP PGCE
12:00 – 12:50
**WEDI WERTHU ALLAN** Ioga, Sesiwn Lles i Blant Cynradd
Sesiwn hollol ymarferol yn modelu sut i gynnal sesiwn lles 30 munud ar lawr y dosbarth. Mi fydd y sesiwn yn mynd drwy gynllun syml yn cynnwys ioga, ymarferion anadlu a dulliau ymlacio. Addas ar gyfer addasu o ddosbarth Meithrin i Flwyddyn 6.
12:00 – 12:50
**WEDI GWERTHU ALLAN** Dysgu tu allan ar gyfer y Cwrcwlwm Newydd: Cydio a mynd
Gweithdy yn llawn syniadau ymarferol i addysgu gwahanol agweddau o’r cwricwlwm newydd ar gyfer pob oedran cynradd. Mi fyddwn yn arddangos digonedd o weithgareddau atyniadol gan ddefnyddio adnoddau syml,a dangos sut y gall y gweithgareddau gael eu haddasu dro ar ôl tro i leihau amser cynllunio, ond fydd yn creu’r elfen o hwyl! Yn addas ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn gyfarwydd â Dysgu Tu Allan ond yn chwilio am syniadau newydd, neu ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn dechrau darganfod eich ffordd tuag at ddysgu tu allan yn fwy aml.
Speaker image Speaker image
Carolyn Burkey, Polly Snape
12:00 – 12:50
**WEDI GWERTHU ALLAN** Rwy’n brifo y tu mewn; Gwneud yr Anymwybodol yn Ymwybodol
Mae therapi cerddoriaeth yn newid realiti. Gall cerddoriaeth fywiogi eich hwyliau, lleihau straen/tensiwn yn ogystal â gwella iechyd corfforol. Lle mae plant wedi profi trawma, gellir amharu ar ddatblygiad yr ymennydd, gan arwain at namau gweithredol, sy’n effeithio ar ymddygiad meddyliol, emosiynol ac emosiynol; iechyd. Mewn lleoliad addysg gall hyn fod yn anodd ei reoli oherwydd gall meddyliau a theimladau anymwybodol y plentyn ddod i’r amlwg mewn amrywiaeth o ymddygiadau gan gynnwys; rheoli emosiwn, datgysylltiad gallu gwybyddol, rheolaeth fyrbwyll, hunan-ddelwedd ac anhwylderau bwyta. Gall Therapi Cerdd helpu ac mae’r sesiwn hon yn dangos sut i chi.
12:00 – 12:50
Cyflwyniad i raglen datblygu llafaredd Cymraeg ‘Ein Llais Ni – Datblygu Siaradwyr y Dyfodol’
Bwriad Ein Llais Ni yw: amlygu pwysigrwydd llafaredd yng nghwricwlwm yr ysgol ar draws pob maes dysgu a phrofiad ac yng nghyd-destun y Cwricwlwm i Gymru; cynnig syniadau a strategaethau y gallwch eu datblygu er mwyn annog a hybu medrau siarad a gwrando Cymraeg eich dysgwyr yn y dosbarth; darparu canllawiau i unrhyw un sy’n arwain y maes yn yr ysgol er mwyn rhoi lle amlwg a blaenllaw i lafaredd. Wrth i bob ymarferydd roi sylw bwriadus i lafaredd a’r holl ffactorau sy’n gysylltiedig â datblygu medrau siarad a gwrando, fe fydd yn cael effaith gadarnhaol ar hyder a lles dysgwyr, cyfathrebu’n effeithiol gydag eraill a’u cefnogi i ddyfnhau eu dealltwriaeth ar draws y meysydd dysgu. Yn ystod y sesiwn, cewch gyflwyniad i wefan ‘Ein Llais Ni’ sy’n cynnig amrediad o ganllawiau a syniadau i ddatblygu’r amgylchedd ddysgu sy’n rhoi lle blaenllaw i lafaredd ar draws yr ysgol.
Speaker image
Nicola Hughes a Bleddyn Humphreys
13.30 - 14.20
Sut i fod yn gymhorthydd ac yn arch-arwr !
Byddwn yn datblygu dealltwriaeth o rôl y cymhorthydd gan adnabod strategaethau allweddol a thechnegau i helpu dysgu’n y dosbarth. Byddwn yn edrych ar hunan-arfarnu, datblygu arferion cadarn ac arferion da.
13.30 - 14.20
Techneg dweud stori fydd yn cael eich plant ar flaenau’i sedd ac yn ‘Bothered’
Yny sesiwn bydd Hywel yn eich cyflwyno i ffyrdd o adrodd storïau a Drama fydd yn ychwanegu haen newydd o brofiadau i’r plant yn eich dosbarth. Bydd y sesiwn yn hwyliog,meddylgar ac ymarferol. Mae’r profiadau I gyfd wedi’u sylfaenu ar brofiadau real mewn dosbarth a’r llyfr llwyddiannus ‘Botheredness.’
13.30 - 14.20
Ysgrifennu gan ddefnyddio technoleg [‘Tech-write’]: Galluogi addysgwyr i wella ysgrifennu myfyrwyr.
Ymunwch â’r seminar yma i archwilio’r posibiliadau o ddefnyddio technoleg i wella sgiliau llythrennedd. O greu sbardun i ysgrifennu creadigol i feithrin sgiliau i olygu a gwella gwaith ysgrifenedig, bydd y sesiwn yn fodd i roi arfau pwrpasol i athrawon i sbarduno pob agwedd i helpu myfyrwyr ar eu taith ysgrifennu. Byddwn yn edrych ar arfau technoleg ‘tech-tools’ ar gyfer darllen, ysgrifennu,golygu a gwella gwaith, a meistroli sillafu,atalnodi,a gramadeg o fewn cyd-destun gwaith ysgrifennu’r myfyrwyr eu hunain.
13.30 - 14.20
Seminar ADY
Strategaethau effeithiol ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anawsterau niwramrywiaethol
Bydd y seminar yn edrych ar y prif strategaethau mewn dosbarth ar gyfer cynnal disgyblion niwroamryiwaethol. Bydd y sesiwn yn cynnwys y meysydd hyn: 1. Sut i strwythuro a darparu agweddau personol 2. Diwylliant niwroamrywiaeth cyfeillgar a chynnal cyfathrebu rhyngweithiol. 3. Sut i annog agweddau cadarn ar gyfer dysgwyr niwroamrywiaeth. 4. Ffocws penodol ar y cof gweithredol [‘working memory’] ac ‘executive functioning’ 5. Sut i gynllunio ar gyfer ‘centrality of engagement’ Mae’r sesiwn sydd wedi’i seilio ar dystiolaeth yn cyfeirio at gyflyrau niroamrywiaethol, yn cynnwys Awtistiaeth, ADHD, Dyslecsia,Dyspracsia a syndrom Tourettes.
13.30 - 14.20
Pwysigrwydd Llafaredd yn y dosbarth a thu hwnt i’r dosbarth yng Nhgymru
Sesiwn ymarferol a hwyliog i addysgwyr sy’n chwilio am ddarpariaeth ar gyfer sgiliau llafaredd allweddol ar gyfer arfogi myfyrwyr yn y dosbarth a thu hwnt.Bydd y sesiwn yn cysyllytu pedwar pwrpas y Cwricwlwm Cymreig a sut i gefnogi myfyrwyr drwy’r blynyddoedd allweddol rheini yn y sector Uwchradd. Byddwn yn edrych ar effeithiau’r pandemig mewn ysgolion yng Nghymru a pham mae datblygu sgiliau llafaredd yn bwysicach nag erioed. Byddwn yn edrych ar bwysigrwydd sgiliau llafaredd yn y gweithle a sut i roi’r gefnogaeth orau i’ch myfyrwyr er mwyn llwyddo.
13.30 - 14.20
Ydy Addysg a gwella Iechyd yn wastraff amser?
Mae’r seminar yma’n awgrymu fod rhai cynlluniau addysgu a phedagogiaeth y mae addysgwyr yn hyrwyddo yn annhebygol o arwain at ganlyniadau iechyd dymunol ar gyfer plant a phobl ifanc. Rydym yn gwrth-brofi hyn drwy ddisgrifio ffyrdd sydd wedi’u profi gyda tystiolaeth, sy’n fwy tebygol i alluogi plant a phobl ifanc i wneud penderfyniadau cymdeithasol, pwysig ar gyfer eu hiechyd, a darparu enghreifftiau ymarferol y gall athrawon eu cael a’u rhoi mewn lle yn eu dosbarthiadau heb roi mwy o bwysau gwaith arnynt eu hunain.
13.30 - 14.20
Anawsterau synhwyraidd awtistig cudd yn eich dosbarth
Mae rhai gwahaniaethau synhwyraidd yn eglur, ond mae’r rhai cudd yn gallu cael effaith mawr hefyd. Bydd y seminar yn datgan rhai gwahaniaethau synhwyraidd cyffredin sy’n cael eu profi gan bobl ag awtistiaeth ac yn archwilio i’w perthnasedd o fewn eich dosbarth.Bydd yn dangos fod gwneud mân newidiadau yn gallu creu creu awyrgych hygyrch a dymunol i bawb.
13.30 - 14.20
‘Boundaries’ [Terfynau]: Sut i ffynnu mewn addysgu fel Arweinydd Canol-
Bydd Arweinwyr Canol sy’n mynychu’r sesiwn yma’n elwa o: Dealltwriaeth glir o’r Fframwaith ‘B.O.U.N.D.A.R.I.E.S., a sut y gall ‘boundaries’ eu helpu i ffynnu mewn addysgu. Rhestr o weithgareddau pwrpasol fydd yn eu helpu i ffynnu wrth addysgu. Bydd y syniadau ‘nad ydynt yn agored i drafodaeth’ yn eu helpu i fagu nerth a’u hadfywio cyn, yn ystod ac ar ôl ysgol. Rhoddir set o syniadau i’w helpu i reoli eu llwyth gwaith yn effeithiol. Medrau i ffocysu ar flaenoriaethau, a lleihau’r teimlad o orthrymder. Bydd mynychwyr y cwrs yn teimlo eu bod mewn mwy o reolaeth o’u bywydau.
13.30 - 14.20
Sut allwn ni feithrin gwytnwch yn y plant dan ein gofal
Mae dysgu’n y byd modern yn gallu bod yn anodd yn enwedig pan mae’n dod i helpu’r disgyblion i oresgyn y sialensau y maent yn ei wynebu.Dyna lle mae Asley Costello yma i’ch helpu, fel seicotherapydd sydd hefo dros 25 mlynedd o arbenigedd ac fel rhiant ac athrawes ei hun.Mae Ashley felly’n deall y problemau sy’n wynebu athrawon. Yn ei llyfr ar sut i feithrin gwytnwch mewn plentyn mae Ashley’n cynnig cyngor ymarferol i helpu meithrin gwytnwch mewn plant.
13.30 - 14.20
Egwyddorion Trochi
Seminar yn canolbwyntio greu diwylliant priodol i blant gaffael iaith yn llwyddiannus.
13.30 - 14.20
**WEDI GWERTHU ALLAN** Dysgu tu allan ar gyfer y Cwrcwlwm Newydd: Cydio a mynd
Gweithdy yn llawn syniadau ymarferol i addysgu gwahanol agweddau o’r cwricwlwm newydd ar gyfer pob oedran cynradd. Mi fyddwn yn arddangos digonedd o weithgareddau atyniadol gan ddefnyddio adnoddau syml,a dangos sut y gall y gweithgareddau gael eu haddasu dro ar ôl tro i leihau amser cynllunio, ond fydd yn creu’r elfen o hwyl! Yn addas ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn gyfarwydd â Dysgu Tu Allan ond yn chwilio am syniadau newydd, neu ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn dechrau darganfod eich ffordd tuag at ddysgu tu allan yn fwy aml.
Speaker image Speaker image
Carolyn Burkey, Polly Snape
15:00 – 15:50
Defnyddio ymarferion corff fel catalydd i godi safonau a chyrhaeddiad mewn Mathemateg
Gyda lles a Mathemateg yn feysydd allweddol mewn ysgolion yng Nghymru, fe fyddwch yn dysgu sut mae gwersi ‘Active Maths’ yn trawsnewid agweddau a chyraeddiadau, tra’n creu plant iachach a hapusach! Mae Jon Smedley yn arbenigo mewn codi safonau a chyraeddiadau mewn Mathemateg drwy ddefnyddio ymarfer corff. Mae’n gweithio gydag ysgolion ar draws y DU ac yn Rhyngwladol yn dangos sut i fabwysiadu’r ffordd yma o feddwl mewn cynlluniau a’r cwricwlwm.
15:00 – 15:50
Unleashing Greatness’: defnyddio adolygu cyfoedion i gasglu tystiolaeth a chreu gwelliannau cynaliadwy yn eich ysgol
Schools Partnership Programme (SPP) is a collaborative school improvement model developed with schools and leading education experts. Drawing on our collaboration with GwE since 2019, Lead Associate Niki Thomas will discuss: • The importance of peer review and empowering people at all levels to drive school improvement. • How SPP supported GwE to build trust, skills and capacity for sustainable review cycles. • How GwE has forged strong relationships across the region, growing the partnership from 50 schools to over 220 schools. • Providing GwE with the ownership to train their own facilitators, supporting more schools with the framework and process for school improvement.
15:00 – 15:50
Seminar ADY
**GWERTHU ALLAN** Deall a chefnogi ADHD
Bydd y sesiwn hon mewn dwy ran: 1. Golwg ar beth ydy ac nac ydy ADHD yn cynnwys ymchwiliadau presennol, nodweddion allweddol, criteria diagnostig,’combordities’,’executive functioning impairments’, ‘emotional dysregulation’a’r gwahanol fathau o ADHD, yn cynnwys rhywedd. 2. Strategaethau ar gyfer y dosbarth, yn cynnwys cynhaliaeth ar gyfer ‘executive functioning’,gor-bryder,cof,cyfathrebu,ymrwymiadau a chefnogaeth ar gyfer hunan-reoli.
15:00 – 15:50
Addysgu Iechyd y Llais ar gyfer athrawon
Pynciau a drafodir: -iechyd cyffredinol a lles -bwyd a deiet ar gyfer y llais -Beth allwn ni wneud os ydy ein llais /gwddw yn teimlo’n anghyfforddus/dolurus/wedi colli eich llais? -Ffactorau amgylcheddol -Y llais ei hun- y peirianwaith/anatomi -Sut ydym yn meddwl am ein llais –Ein llais bob dydd a’n llais gwaith, fel offeryn -Cynhesu ein llais fel offeryn (siarad neu ganu) -ystum y corff/anadlu/atsain-sut allwn ni helpu ein llais i ffynnu, a chynhyrchu sain yn iach Ffactorau a all fod yn niwediol i’r llais. Ymarferion hwyliog,a chorfforol i’r llais,rhigymau,cynhesu fyny-defnyddio gwellt yfed a gwydrau yfed,dŵr,balwnau-a chân neu diwn gron i orffen y sesiwn.
15:00 – 15:50
Brick-by-Brick: meithrin lles cymdeithasol ac emosiynol trwy chwarae LEGO® cydweithredol
Play Included® is partners with the LEGO Foundation and is delighted to share its team’s expertise in how collaborative LEGO® play can be used to support social, communication and emotional development for children. Often used to support neurodivergent children, but relevant to all children in need of extra support, Play Included’s Brick-by-Brick® programme is an evidence-based approach that uses group LEGO play therapeutically. Find out about the international research into the programme, and how it can be used to support children in schools. Discover the power of learning through play!
Speaker image
Dr Gina Gómez de la Cuesta
15:00 – 15:50
Goresgyn anawsterau i ddysgu:
Sesiwn ar addysgu cyffredinol a dysgu strategaethau er mwyn i athrawon allu cefnogi myfyrwyr sydd ag Anghenion Addysgu Ychwanegol ac Anableddau. Bydd yr hyfforddiant yn arfogi addysgwyr hefo’r sgiliau angenrheidiol i greu naws gynhwysol yn y dosbarthiadau, ble y bydd pob myfyriwr yn ffynnu. Byddwch yn cael eich cyflwyno i gyfres o strategaethau sy’n diwallu’r anawsterau sy’n gysylltiol â darllen/dehongli/gwrando/deall/ysgrifennu a’r anawsterau o reoli amser y bydd y myfyrwyr yn ei wynebu.
15:00 – 15:50
Beth mae’r ysgolion gorau’n wneud yn wahanol, a beth sydd yr un fath?
Pam fod rhai ysgolion yn gwneud yn well nag eraill? Oes ganddyn nhw ddemograffi haws? Mwy o arian? Gwell Cynlluniau gwaith? Yn y seminar yma byddwn yn egluro beth ydy ‘Ysgol wych’ a rhannu beth sydd, neu beth sydd ddim yn wahanol amdanynt fel y gallwch weithredu hyn yn eich ysgol er budd eich disgyblion.
15:00 – 15:50
Arbed amser wrth ddefnyddio technoleg: arfau ar gyfer effeithiolrwydd yr athro
Mewn byd lle mae cymaint o ddewisiadau ar-lein, mae’n anodd gwybod pa arfau sy’n ddefnyddiol a pha rai wnaiff lenwi ein ‘inbox’ hefo SPAM. Yn y sesiwn yma bydd addysgwyr yn cael eu cyflwyno i syniadau dilys sydd wedi’u dewis yn ofalus i arbed amser. Mae athrawon angen adfer a defnyddio eu hamser prin ar gyfer canolbwyntio ar yr addysgu. Bydd y sesiwn yn cyflwyno arfau ymarferol i leihau gwaith cynllunio, asesu,a gweinyddu ochr yn ochr ag ymchwilio i’r datblygiadau diweddaraf mewn deallusrwydd artiffisial [AI].
15:00 – 15:50
Dych chi eisiau datblygu addysg yng Nghymru trwy weithio gyda phartneriaid rhyngwladol? Gall cyllid Taith Llwybr 2 helpu.
Bydd y sesiwn hon yn archwilio potensial partneriaethau rhyngwladol, cydweithredol i ddatblygu dulliau newydd o addysgu a dysgu, ac i ddatrys rhai o’r heriau mae addysg yng Nghymru yn eu hwynebu. Mae’r rhaglen Taith a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn cynnig grantiau i gefnogi rhannu gwybodaeth, arbenigedd a dysgu cydweithredol rhwng sefydliadau Cymreig a rhyngwladol i fynd i’r afael ag angen neu flaenoriaeth sector yng Nghymru. Bydd y sesiwn hon yn rhoi manylion i chi am y cyllid sydd ar gael i gefnogi prosiectau cydweithredu strategol, rhai astudiaethau achos o brosiectau cyfredol, ac yn amlygu manteision partneriaethau rhyngwladol.
Speaker image Speaker image
Rebecca Payne, Sion James